Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1) Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží zobrazeného na internetové stránce prodávajícího www.polympt.cz.

Údaje prodávajícího:

Obchodní jméno: POLYMPT CZ s.r.o.

sídlo: 29. dubna 259/33, 700 30 Ostrava - Výškovice, Česká republika

IČO: 10984101
DIČ: CZ10984101

Zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Ostrava, oddíl: C, vložka 20797

Bankovní spojení
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:  109841014 / 5500

(dále jen „prodávající“)

Odpovědná osoba prodávajícího a kontakt:

Jednatel: Bc. Lukáš Novotný
tel.:+420 608 928 560

e-mail: novotny@polympt.cz

Prodávající se zavazuje, že zboží uvedené na webových stránkách http://www.polympt.cz vyhovuje normám a právním předpisům platným na území České republiky, je vybaveno s českým návodem k použití a záručním listem (resp. daňovým dokladem, který slouží jako záruční list ).

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Zboží prodávajícího je popsáno na internetové stránce www.polympt.cz („dále jen „internetová stránka“). U každého zboží je uvedeno jeho vyobrazení, popis, cena s DPH a dostupnost zboží.

Při objednávání zboží přes internetovou stránku má kupující možnost se zároveň zaregistrovat. Při registraci si kupující zvolí přihlašovací jméno a heslo. Své údaje zadané při registraci a heslo si může kupující po přihlášení měnit. Potvrzením registrace kupující souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a se zasíláním informačních e-mailů prodávajícího. Službu zasílání informačních e-mailů prodávajícího může kupující kdykoli zrušit na e-mailové adrese novotny@polympt.cz nebo v profilu kupujícího na internetové stránce.

Zboží lze objednávat i bez zaregistrování se na internetové stránce, vyplněním požadovaných údajů na internetové stránce.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Při objednání zboží z internetové stránky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to tak, že na internetové stránce zaškrtne pole s názvem „Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami“

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky elektronicky nebo písemně, resp. požadovat úhradu předem formou předfaktury. Odmítne-li kupující požadovaným způsobem objednávku autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Všechny objednávky potvrzené prodávajícím jsou závazné. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou e-mailem. Potvrzení o přijetí objednávky neznamená uzavření kupní smlouvy. Prodávající po odeslání tohoto potvrzení ověřuje dostupnost zboží a následně je kupujícímu zasíláno e-mailem potvrzení objednávky. V potvrzení objednávky zboží, které nebylo na skladě nebo skladu dodavatele, prodávající uvede i předpokládanou dodací lhůtu.

Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 12/2003. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č.j. 250/2007, o ochraně spotřebitele.

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 12/2006. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, pokud je při jejich vzniku zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají podnikatelské činnosti podnikatele a nedohodnou-li se písemně obě strany jinak.

3) Cena a způsob úhrady

Kupní cenu lze uhradit takto:

  • v případě osobního odběru zboží v hotovosti (horní limit kupní ceny při platbě hotovostí je 200 000,00 Kč)

  • na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby

  • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího

Ceny zboží uvedené na stránkách http://www.polympt.cz jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků za dopravu a pod. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Kupující bude při ukončení objednávky vyzván k jejich odsouhlasení.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou až po připsání celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti u prodávajícího. V případě nedodržení jakékoli platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodloužení z částky po splatnosti v zákonné výši. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a záručním listem. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li kupujícímu zaslán. V případě osobního odběru se vystavuje daňový doklad na místě odběru. Ten je vystaven našim partnerům, který provozuje výdejní místo pro osobní odběr.

V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (zboží je vyprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, ze kterého byla poukázána, nejpozději do 30-ti dnů, pokud se strany nedohodnou jinak.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.


4) Doprava a doručení zboží

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. K dopravě využíváme služby společnosti Geis, která má téměř 20 leté zkušenosti s balíkovou přepravou a patří mezi 3 největší soukromé balíkové dopravní společnosti v ČR a SR.

Zboží, které je označeno "Skladem", je prodávající povinen dodat kupujícímu do 5 pracovních dnů, běžně dodáváme do 2 pracovních dnů, resp. do 24 hodin, je-li objednávka přijata do 11:00. V případě zboží, které není na skladě a ani na skladě dodavatele je termín dodání oznámen kupujícímu v potvrzení objednávky a v tomto termínu se mu prodávající zavazuje zboží i dodat.

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné se v takovém případě nezvyšuje.

Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden níže. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad (resp. je doručen e-mailem) a návod k použití výrobku.

Po expedování má Vaše zboží na starosti přepravce.

Cena dopravy kurýrem je 150,00,-Kč 

Cena dobírky je 30,00 Kč.

Cena platby bankovním převodem/hotovostí, při osobním odběru: ZDARMA

Ceny jsou uvedeny s DPH 21%.

V případě osobního odběru zboží je zboží připraveno k odběru v sídle prodávajícího, resp. místa odběru, po dobu 10-ti pracovních dnů od výzvy k osobnímu odběru zboží učiněné elektronicky nebo telefonicky.

 

5) Záruka

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Pokud je kupující registrován, daňový doklad má kdykoli k dispozici v elektronické formě po přihlášení se na internetovou stránku.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebování zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Kupujícím – podnikatelům, kteří zboží používají k účelu podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Za vadu se nepovažuje světlejší odstín barvy biocidního výrobku v porovnání s ilustračním obrázkem na internetové stránce. Příčinou disharmonie barvy výrobku je pomalu rozkladatelné eko-potravinářské barvivo. Tento jev nemá žádný vliv na kvalitu biocidního přípravku, resp. jeho účinnosti.

 

6) Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má podle § 7 zákona O ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 102/2014 Sb.) v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující zašle prodávajícímu formulář odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. V odstoupení kupující uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Kupující může použít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný ke stažení ZDE. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat veškeré dodané zboží zpět. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Po platném odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, veškeré platby, které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Zboží, bez známek používání nebo opotřebování či závad a nejlépe v původním obalu, je kupující povinen poslat zpět na adresu prodávajícího. V případě, že zboží, které bylo kupujícím v zákonné lhůtě vráceno prodávajícímu, nese stopy opotřebování, používání nebo poškození, je prodávající oprávněn naúčtovat kupujícímu přiměřenou část z původní kupní ceny (v souladu s § 458 odst. 1 obč. Z). Prodávající si uhradí své nároky z částky, která bude kupujícímu vrácena, a to jednostranným započtením.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

  • na poskytování služeb, pokud s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na odchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího nebo na jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud porušil kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívající ve hře nebo loterii.

7) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené nebo nefunkční, postupujte podle reklamačního řádu.

 

8) Reklamační řád

Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu k posouzení neprodleně po zjištění vady, musí být čisté as náležitými doklady a popisem vady, případně označeným místem vady.

Jak postupovat

V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží prodávajícímu na adresu: H2O-COOL s.r.o, Hornozelenická 8, 90028, Zálesí. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace ke zboží). Kupující uvede číslo objednávky a také přesně označí druh a rozsah vad zboží Reklamované zboží není možné zasílat prodávajícímu na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Zasílané zboží se doporučuje pojistit. Ihned po obdržení reklamovaného zboží prodávající zašle kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Prodávající neodpovídá za škody vyplývající z používání zboží v rozporu s návodem k jeho použití. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato jen řádně vyčištěno.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží na internetové stránce. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem, případně SMS a bude mu doručen i reklamační protokol. Stejně jako při dodání zboží, bude kupující informován o expedici balíku a termínu doručení. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele třicetidenní.

 

9) Ochrana osobních údajů

Objednáním zboží na internetové stránce nebo při registraci na internetové stránce dává kupující prodávajícímu souhlas podle zákona č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) se zpracováním svých osobních údajů. Kupující vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetové stránce.

Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, číslo telefonu, které kupující zadal ať už při registraci na internetové stránce nebo při objednávání zboží na internetové stránce, za účelem správného doručování zboží, vystavení daňového dokladu, komunikace s kupujícím tj. za účelem vyřízení objednávky kupujícího, jakož i pro marketingové účely. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu určitou, do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Kupující má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu odvolat, a to zasláním písemného oznámení o odvolání tohoto souhlasu na adresu sídla prodávajícího.

Prodávající může ve smyslu § 10 ods. 3 ZOOÚ zpracovávat osobní údaje bez souhlasu kupujícího, pokud zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran, nebo v předsmluvních vztazích s kupujícím.

Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné.

Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,

v obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

 a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, byl-li jmenován,

b) identifikační údaje prodávajícího; to neplatí, pokud prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZOOÚ,

c) účel zpracování osobních údajů,

d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZOOÚ a

e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího k zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:

- prokázání totožnosti oprávněné osoby, která získává osobní údaje, nebo prokázání příslušnosti oprávněné osoby hodnověrným dokladem k tomu subjektu, jehož jménem jedná; oprávněná osoba je povinna takové žádosti dotčené osoby bez zbytečného odkladu vyhovět,

- poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; získává-li prodávající osobní údaje kupujícího na základě souhlasu dotyčné osoby podle § 11 ZOOÚ, sdělí mu i dobu platnosti souhlasu, a jestliže kupujícímu povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá, a vyrozumí ho o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,

- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,

- formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny,

- třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,

v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje ke zpracování,

v obecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,

blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

Kupující na základě písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči:

a) zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ pro účely přímého marketingu.

Pokud kupující uplatní své právo:

a) písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle ZOOÚ; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

b) osobně ústní formou do protokolu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil protokol, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,

c) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmena b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis odevzdat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

 

10) Informace o možnosti a podmínkách alternativního řešení sporu

Kupující (spotřebitel) má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na tuto žádost kupujícího odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu příslušnému subjektu, jejichž seznam je dostupný na webové stránce https://www.mhsr.sk/ obchod/ochrana-spotřebitele/alternativně-řešení-spotřebitelských-sporů-1/alternativně-řešení-spotřebitelských-sporů.

Návrh musí obsahovat:

a) jméno a příjmení spotřebitele, adresu pro doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má,

b) přesné označení prodávajícího,

c) úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností,

d) označení, čeho se spotřebitel domáhá,

e) datum, kdy se spotřebitel obrátil na prodávajícího se žádostí o nápravu a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s prodávajícím byl bezvýsledný,

f) prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu způsobem podle § 20 ods. 1 písm. a) až e).

K návrhu spotřebitel přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. K podání návrhu může spotřebitel využít formulář, jehož vzor je uveden v příloze 1 zák. čj. 391/2015 Sb. a který je dostupný i na webovém sídle ministerstva hospodářství a každého subjektu alternativního řešení sporů.

Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů, která je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=S .

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchodní prodej přes e-shop jsou platné od 1.5.2022.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. V případě změny, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu potvrzení objednávky prodávajícím

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.