Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení 

 1 . Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je POLYMPT CZ s.r.o., IČO 10984101 (dále jen: „provozovatel“).

2. Kontaktní údaje provozovatele jsou: adresa 29. dubna 259/33, 700 30 Ostrava - Výškovice, email: novotny@polympt.cz, telefon: + 420 608 928 560 

3. Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Provozovatel jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje zodpovědné osoby jsou: Bc. Lukáš Novotný, tel.: + 420 608 928 560, email: novotny@polympt.czII. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění vaší objednávky.

2. Provozovatel zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona.

 

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Provozovatel uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

1Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (např. místa osobního odběru),
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby
 • zajišťující účetní a dopravní služby (SPS)

2. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte

 • právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona, 
 • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
 • právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,
 • právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.
  
  

                                                             

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.

2. Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování dat a antivirová ochrana.
3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečné ustanovení

  

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2018.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.