MPT OXI - Oxidace vody

Akce
Značka: POLYMPT
od 394,31 Kč až –16 %
MPT OXI - Oxidace vody - POLYMPT
od 394,31 Kč až –16 % od 329 Kč od 271,90 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Oxi - Oxidace vody v bazénech a vířivkách.

Detailní informace

1,0 kg
Skladem
394,31 Kč
329 Kč
271,90 Kč bez DPH
3,0 kg
Skladem
1 136,68 Kč
979 Kč
809,09 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Bezchlorová oxidace vody

MPT OXI je rychle rozpustný sypký oxidační přípravek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlorovou oxidaci vody v bazénech. Zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. MPT OXI působí ve vodě kyselo a tím mírně snižuje hodnotu pH.

Oxidační přípravek na bázi aktivního kyslíku pro úpravu bazénové vody a v kombinaci s dezinfekčními přípravky POLY POOL zajistí dlouhodobé zachování
kvality vody. Voda ošetřovaná tímto přípravkem neobsahuje chlór, nemá dráždivé účinky na oči a sliznice. Oxiduje nečistoty, projasňuje vodu a reguluje správnou
koncentraci kyslíku ve vodě.

Dávkování

20 – 25 g/1m3 1x za 12 dní (zarovnaný uzávěr dózy obsahuje cca 100 g přípravku) . Při extrémní zátěži nebo potížích se zakalením vody dle potřeby).

Ideální způsob dávkování je rozpuštění vypočtené dávky ve vodě (cca 5 l kyblík) při teplotě > 20°C a následné rozlití po hladině vody. Případně lze roztok aplikovat přímo do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže, při extrémním zatížení nebo problémech se zákalem vody podle potřeby. Ošetření proveďte bez přítomnosti osob v bazénu a při zapnuté cirkulaci.

 


Pozor žieravina Požitie

Nebezpečí. Obsahuje: bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný, peroxodisiran draselný. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechnutí může vyvolat alergii nebo příznaky astmatu nebo dýchací potíže. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach. P280 Noste ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, ochranu obličeje. P303+P361+P353 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Svlečte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jich opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním ve sběrně nebezpečných odpadů.


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.