POLY PROFI forte profesionální dezinfekce

Pošlete mi nabídku
Značka: POLYMPT
1 139,11 Kč 941,41 Kč bez DPH
Skladem

Profesionální polymerová dezinfekce a likvidace plísní

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Testováno EU certifikovanou laboratoří proti koronaviru podle nejaktuálnější normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020)

Profesionální polymerová bezchlorová dezinfekce II. generace a likvidace plísní

POLYMPT® PROFI forte je koncentrovaný, tekutý dezinfekční prostředek určený k dezinfekci všech omyvatelných ploch a povrchů, vybavení ve zdravotnických zařízeních (i za přítomnosti pacientů), v potravinářství a veřejném stravování, zemědělství, živočišné výrobě a masozpracovatelských závodech, v prostředcích hromadné dopravy, veřejných prostor, pískovišť a jiných zařízení. Je účinnou veterinární dezinfekcí – prostory pro chov zvířat. Používá se také k dezinfekci vzduchotechniky a klimatizace. Je vhodný pro všechny vodě odolné a omyvatelné povrchy a předměty, odpadní nádoby, sudy, kontejnery - ošetřené povrchy nemění barvu, vlastnosti, ani nejsou jinak narušeny.

Vlastnosti

Šetrný k životnímu prostředí, nepoškozuje žádné materiály – je nekorozivní, nebělí. Bezpečně ošetří všechny povrchy a materiály - nerez, kovy, kámen, obklady, plasty, PVC, dřevo, guma, sklo, textilie, kůži, koženku a ostatní. Neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné těkavé ani leptavé látky. Je nehořlavý, pH neutrální. Jednoduchá manipulace a skladování. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zajistí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy.

Účinky 

Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, má G+ a G-bakteridní (S. aureus, P. aeruginosa, P. hauseri (vulgaris), E. hirae, E. coli, S. uberis podle EN 1276:219 a EN 1656:2009 - 1 min, virucidní (obalené viry podle EN 14476+A2:2020 - 15 min a EN 13610:2003 - 15 min), fungicidní (C. albicans - 10 min, A. niger/ brasiliensis - 15 min: EN1 spořicidní (C. difficile a B. subtilis podle EN 13704:2018) Účinky. Velmi účinně odstraňuje zápach.

Použití

Aplikujte klasickým způsobem - nanášením hadrem, kartáčkem, mopem, přístrojem tvořícím mlhu, omytím nebo ponořením. Prostory po aplikaci není třeba větrat. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Polymerovou vrstvu lze odstranit opláchnutím vodou po uplynutí předepsané doby. Teplota vody neovlivňuje účinek prostředku. Vhodný ke strojní i ruční dezinfekci.

Dávkování

Koncentrace

POLY POLYMPT® PROFI forte/voda

Účel - Účinnost - Čas potřebný pro biocidní účinek

0,5 %

5 ml / 1 L

Každodenní preventivní úklid a dezinfekce povrchů. Likvidace bakterií (3 min), kvasinek (30 min), spór (15 min)                                                     

2,5 %

25 ml / 1 L

Dezinfekce a likvidace bakterií (1 min), kvasinek (10 min) a plísní (60 min), obalených vírů (30 min), spór (15 min)

5 %

50 ml / 1 L

Dezinfikuje a likviduje bakterie (1 min), kvasinky (10 min), plísně (15 min), obalené víry (15 min), spory (10 min) - ložiska a shluky nákaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.


Dezinfekční prostředek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Všechny naše dezinfekční prostředky jsou registrovány biocidy, certifikované Centrem pro chemické látky a přípravky ČR, vedené v registru biocidů:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/o-aplikaci. Jsou evidovány na Národním toxikologickém a informačním centru, jsou testovány dle normy
ISO 17025. Splňují všechny požadavky na kvalitu a dovoz na trh České republiky.

ExclamationMarkRyba

Pozor. Obsahuje: poly(hexamethylenguanid) hydrochlorid,<5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 1,2 g/100 g. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Registrační číslo CCHLP: bio/3826/D/20/CCHLP


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.